Kompleksowa oferta dla firm

BHP I PPOŻ

Oferujemy Państwu profesjonalne wsparcie w dziedzinach BHP i PPOŻ.  Współpracujemy z ratownikami  medycznymi, przedstawicielami straży pożarnej, którzy w sposób bardzo ciekawy i praktyczny  – oparty na swoich doświadczeniach przekazują swoją wiedzę.

Proponujemy następujące usługi:

ISO / IATF

Oprócz tematyki BHP i PPOŻ tworzymy zespół specjalistów, którzy pomogą Państwu we wdrożeniu, utrzymaniu oraz doskonaleniu Systemów Zarządzania Jakością i Środowiskiem. Nasze doświadczenie zdobywaliśmy w firmach produkcyjnych przez wiele lat, dlatego możemy identyfikować niezgodności oraz obszary do doskonalenia oraz proponować działania zapobiegawcze/doskonalące oraz korygujące, aby usprawnić procesy w Państwa firmach.  

Nasze usługi obejmują audyty, konsultacje, szkolenia dla norm:

Karty charakterystyki

Świadczymy usługi:

Podstawy prawne

Rozporządzenie REACH

Rozporządzenie REACH reguluje rejestrację (Registration), ocenę (Evaluation), udzielanie zezwoleń (Authorisation) i stosowanych ograniczeń w zakresie chemikaliów (Restriction of Chemicals). Rozporządzenie to weszło w życie w dniu 1 czerwca 2007 r.

Karta charakterystyki jest podstawowym dokumentem wymaganym w łańcuchu dostaw pomiędzy dostawcą/producentem a dalszym użytkownikiem. Obowiązek jej sporządzenia wynika z art. 31 rozporządzenia REACH (WE) nr 1907/2006 Parlamentu Europejskiego i Rady.

W dniu 26 czerwca 2020 r. zostało opublikowane w Dzienniku Urzędowym UE Rozporządzenie Komisji (UE) 2020/878 z dnia 18 czerwca 2020 r. zmieniające załącznik II do rozporządzenia (WE) nr 1907/2006 Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie rejestracji, oceny, udzielania zezwoleń i stosowanych ograniczeń w zakresie chemikaliów (REACH).

Przepisy rozporządzenia stosuje się od dnia 1 stycznia 2021 r. Karty charakterystyki niespełniające wymogów załącznika do niniejszego rozporządzenia można dostarczać do dnia 31 grudnia 2022 r.

Rozporządzenie CLP w sprawie klasyfikacji (Classification), oznakowania (Labelling) i pakowania (Packaging) substancji i mieszanin

Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 1272/2008 z dnia 16 grudnia 2008 r. w sprawie klasyfikacji, oznakowania i pakowania substancji i mieszanin (Rozporządzenie CLP)  nakłada na producentów, importerów i dalszych użytkowników substancji oraz mieszanin stwarzających zagrożenie obowiązek klasyfikowania, oznakowania i pakowania przed wprowadzeniem ich do obrotu.  Klasyfikacja pod względem zagrożeń wynikających z właściwości fizykochemicznych, zagrożeń dla zdrowia i dla środowiska polega na porównaniu tych właściwości uzyskanych na podstawie dostępnych informacji z kryteriami zamieszczonymi w rozporządzeniu.  

Obowiązek zgłoszenia wymaga umieszczenia przez producentów i importerów substancji informacji dotyczących klasyfikacji i oznakowania substancji wprowadzanych przez nich do obrotu w wykazie klasyfikacji i oznakowania (Wykaz C&L) prowadzonym przez Europejską Agencję Chemikaliów (ECHA).

Obowiązek przekazywania zharmonizowanych informacji o mieszaninach w celu ewentualnego wykorzystania w nagłych przypadkach zagrożenia zdrowia (ośrodki leczenia zatruć) w państwach EOG oraz wygenerowania niepowtarzalnego identyfikatora postaci czynnej (ang. unique formula identifier, UFI), tworzącego jednoznaczne powiązanie między mieszaniną wprowadzoną do obrotu a informacją udostępnianą w nagłych przypadkach zagrożenia zdrowia.

Rozporządzenia zmieniające (WE) nr 1272/2008 z dnia 16 grudnia 2008 r.

Rozporządzenie Komisji (UE) 2017/542 z dnia 22 marca 2017 r. zmieniające rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 1272/2008 w sprawie klasyfikacji, oznakowania i pakowania substancji i mieszanin poprzez dodanie załącznika w sprawie zharmonizowanych informacji związanych z pomocą w nagłych przypadkach zagrożenia zdrowia (dotyczy art. 45 CLP)

Rozporządzenie delegowane Komisji (UE) 2020/11 z dnia 29 października 2019 r. zmieniające rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 1272/2008 w sprawie klasyfikacji, oznakowania i pakowania substancji i mieszanin w odniesieniu do informacji związanych z pomocą w nagłych przypadkach zagrożenia zdrowia (pierwsza zmiana załącznika VIII)

Rozporządzenie delegowane Komisji (UE) 2020/1677 z dnia 31 sierpnia 2020 r. zmieniające rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 1272/2008 w sprawie klasyfikacji, oznakowania i pakowania substancji i mieszanin w celu poprawy wykonalności wymogów informacyjnych dotyczących pomocy w nagłych przypadkach zagrożenia zdrowia (druga zmiana załącznika VIII)

Rozporządzenie delegowane Komisji (UE) 2020/1676 z dnia 31 sierpnia 2020 r. zmieniające art. 25 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 1272/2008 w sprawie klasyfikacji, oznakowania i pakowania substancji i mieszanin w odniesieniu do farb na zamówienie (zmiana art. 25).

Dlaczego warto z nami współpracować?

Jesteśmy praktykami!

Na rynku działamy od 2019 roku. Oferujemy Państwu profesjonalne wsparcie w dziedzinach BHP I PPOŻ.  Współpracujemy z ratownikami  medycznymi, przedstawicielami straży pożarnej, którzy w sposób bardzo ciekawy i praktyczny przekazują swoją wiedzę.

Profesjonalne wsparcie dla firm

Zachęcamy do podjęcia długoterminowej współpracy w oparciu o umowę konsultingową, w której zawarty będzie pełny zakres obowiązków i harmonogram działań.